Các hoạt động tài trợ

Vingroup Big Data Institute – VINBDI

Thành Viên

Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VinBDI) có đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, nhà quản lý, hội đồng cố vấn, giáo sư thỉnh giảng, kỹ sư và bộ phận điều hành viện. Cơ cấu tổ chức của Viện gồm 2 bộ phận chính là bộ phận Nghiên cứu phát triển và Quỹ Đổi mới sáng tạo.
TS. Chử Đức Hoàng

Điều hành: Chử Đức Hoàng
(Tiến Sĩ, ĐH BKHN & WUSTL)

Trần Thu Huyền

Trần Thu Huyền

Lê Hồng Nhung

Lê Hồng Nhung

Nguyễn Minh Thu

Nguyễn Minh Thu

Cao Mạnh Tú

Cao Mạnh Tú

Giang Tuấn Anh

Giang Tuấn Anh