Giáo sư thỉnh giảng

Đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một phần quan trọng trong định hướng phát triển khoa học công nghệ của tâp đoàn Vingroup. Thực hiện mục tiêu này, Viện NCDLL dự kiến mời các Giáo sư thỉnh giảng là các nhà chuyên môn sâu trong nhiều lĩnh vực, có uy tín trên thế giới tập huấn đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ của Viện, đồng thời có thể cộng tác trong một số chương trình, dự án Viện NCDLL hiện đang triển khai (dự án ảnh y tế, dự án xây dựng dữ liệu hệ gen Việt, tham gia hội thảo khoa học chuyên đề, trường hè, các chương trình đào tạo sau đại học Viện tài trợ,…)
Giao su thinh giang

Hoạt động hợp tác với các Giáo sư thỉnh giảng một lần nữa khẳng định cam kết và quyết tâm của Tập đoàn Vingroup xây dựng, phát triển đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao cho Việt Nam.