Học bổng thạc sĩ, tiến sĩ trong nước

Chương trình học bổng sau Đại học dành cho học viên cao học, nghiên cứu sinh trong nước được quản lý, điều hành bởi Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation – VINIF) thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn. Quỹ VINIF được tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

1/ Mục tiêu và nội dung

Hỗ trợ tài chính cho học viên cao học và nghiên cứu sinh xuất sắc sẽ hoặc đang theo học các chương trình sau đại học trong nước thuộc các chuyên ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật hoặc y dược. Học bổng gồm các loại sau:

  1. Học bổng hỗ trợ học tập: Là học bổng cho học viên cao học một trăm hai mươi triệu đồng (120.000.000 VNĐ) hoặc cho nghiên cứu sinh một trăm năm mươi triệu đồng (150.000.000 VNĐ). Học bổng được trao một (01) lần ngay sau khi ký hợp đồng tài trợ.
  2. Học bổng hỗ trợ công bố quốc tế: Là học bổng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh đã nhận học bổng hỗ trợ học tập tham dự, báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế. Mức hỗ trợ bao gồm chi phí đi lại, ăn ở.

2/ Đối tượng

  1. Sinh viên năm cuối đại học, giảng viên các trường đại học, cán bộ nghiên cứu ở các viện nghiên cứu sẽ theo học chương trình Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ trong nước.
  2. Học viên cao học, nghiên cứu sinh đang theo học toàn thời gian chương trình sau đại học tại một cơ sở đào tạo sau đại học trong nước.

3/ Tiêu chí xét chọn

  • Đối với học bổng hỗ trợ học tập thạc sĩ, học viên cao học cần có thành tích tốt nghiệp đại học loại giỏi hoặc có thành tích tốt nghiệp loại khá cùng giải thưởng, thành tích nghiên cứu khoa học và công nghệ trong hai (02 ) năm trước khi nộp hồ sơ.
  • Đối với học bổng hỗ trợ học tập tiến sĩ, nghiên cứu sinh cần có thành tích tốt nghiệp thạc sĩ loại khá trở lên cùng giải thưởng, thành tích nghiên cứu khoa học và công nghệ trong hai (02 ) năm trước khi nộp hồ sơ.
  • Đối với học bổng hỗ trợ công bố quốc tế, học viên cao học và nghiên cứu sinh có công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc, được chấp nhận trình bày (dưới dạng oral presentation) tại hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành. Hội thảo phải được tổ chức định kỳ bởi các tổ chức uy tín trong lĩnh vực, có các nhà khoa học có kết quả nghiên cứu công bố trên các tạp chí uy tín trong lĩnh vực tham dự và trình bày báo cáo, có trang tin điện tử để đưa tin, giới thiệu.
  • Cơ sở đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ (trường đại học, viện nghiên cứu) đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Vingroup.
  • Học viên cao học, nghiên cứu sinh có thể được nhận học bổng trong nhiều năm. Thời gian nhận học bổng hỗ trợ học tập tối đa là hai (02 ) năm đối với học viên cao học và ba (03 ) năm đối với nghiên cứu sinh. Học bổng hỗ trợ học tập cho năm tiếp theo được xét dựa trên thành tích học tập, nghiên cứu của các năm trước.

4/ Yêu cầu về kết quả thực hiện

  1. Học viên cao học, nghiên cứu sinh nhận học bổng có trách nhiệm tham dự lễ trao học bổng tại địa điểm do Quỹ thông bá Quỹ sẽ hỗ trợ chi phí vé máy bay, khách sạn và đi lại cho cá nhân nhận học bổng.
  2. Học viên cao học, nghiên cứu sinh phải dành toàn thời gian của năm học tham gia học tập, nghiên cứu trong khuôn khổ chương trình đã đăng ký ít nhất mười hai (12) tháng sau khi nhận học bổng tại đơn vị chuyên môn thuộc cơ sở đào tạo.
  3. Khi kết thúc thời gian nhận học bổng hỗ trợ học tập, học viên cao học và nghiên cứu sinh thực hiện báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu có ý kiến xác nhận của người hướng dẫn. Khi hoàn thành báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế, học viên cao học và nghiên cứu sinh thực hiện nộp minh chứng tham dự báo cáo hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế cho Quỹ.
  4. Các công trình được nghiên cứu trong thời gian nhận học bổng khi xuất bản cần ghi rõ: “Học viên cao học/Nghiên cứu sinh được hỗ trợ bởi chương trình học bổng sau Đại học trong nước của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)”.

5/ Hồ sơ đăng ký

Với học bổng hỗ trợ học tập, học viên cao học và nghiên cứu sinh đăng ký bằng hình thức trực tuyến (online) và nộp những giấy tờ cần thiết như sau:

  1. Đơn đăng ký nhận học bổng hỗ trợ học tập (Mẫu VINIF-TNT-DDK).
  2. Lý lịch khoa học (Mẫu VINIF-TNT-LLKH).
  3. Bản sao bằng, bảng điểm đại học (đối với học bổng thạc sĩ) hoặc bản sao bằng, bảng điểm sau đại học (đối với học bổng tiến sĩ).
  4. Thuyết minh mục tiêu, nội dung, phương pháp, kế hoạch học tập, nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được (Mẫu VINIF-TNT-TMTN).
  5. Một (01) thư giới thiệu từ các nhà khoa học có uy tín đối với học bổng thạc sĩ hoặc hai (02) thư giới thiệu đối với học bổng tiến sĩ (Mẫu VINIF-TNT-TGT).
  6. Xác nhận trúng tuyển cao học hoặc nghiên cứu sinh trong nước (nếu có).

Với học bổng hỗ trợ công bố quốc tế, học viên cao học và nghiên cứu sinh đăng ký bằng hình thức trực tuyến và nộp thêm những giấy tờ cần thiết như sau:

  1. Đơn đăng ký nhận học bổng hỗ trợ công bố quốc tế (Mẫu VINIF-TNT-DDKCB).
  2. Báo cáo khoa học (bản toàn văn) sẽ trình bày tại hội nghị, hội thảo.
  3. Dự toán kinh phí, trong đó đề cập rõ kinh phí đề nghị Quỹ hỗ trợ và kinh phí được các bên khác hỗ trợ hoặc tự chi trả

6/ Kế hoạch thực hiện và địa chỉ nhận hồ sơ

Đối với học bổng hỗ trợ học tập, Quỹ tổ chức thông báo chương trình học bổng sau Đại học trong nước năm 2019, nhận hồ sơ đăng ký tham gia, xét chọn thông qua hội đồng khoa học và công nghệ, ký hợp đồng tài trợ theo kế hoạch như sau:

  • Thông báo chương trình: tháng 3;
  • Nhận hồ sơ: Từ 01/4 đến tháng 15/7;
  • Xét chọn: Từ 15/7 đến 15/9;
  • Thông báo kết quả: Tháng 9;
  • Cấp học bổng: Tháng 10.

Đối với học bổng hỗ trợ công bố quốc tế, Quỹ tiếp nhận hồ sơ đăng ký, xét duyệt và công bố trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

7/ Địa chỉ nhận hồ sơ

  • Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn
  • Tầng 5, Tower 1, Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Email: info@vinif.org
  • Website: www.vinif.org