Giới thiệu

Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (Vingroup Big Data Institute – VINBDI) được Tập đoàn Vingroup thành lập vào tháng 8 năm 2018 nhằm nghiên cứu các lĩnh vực mũi nhọn trong ngành Dữ liệu lớn. Viện song song  đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản đồng thời nghiên cứu  các công nghệ mới có tính ứng dụng cao, áp  dụng trực  tiếp vào sản phẩm.

Một trọng tâm khác của Viện là  đào tạo một lớp trí thức mới, có trình độ cao, năng động và độc lập, qua các chuơng trình nộị bộ và  liên kết với các truờng đại học hàng đầu trong và ngoài nuớc.

Giáo sư Vũ Hà Văn (Đại học Yale, Mỹ) đảm nhận vị trí  Giám đốc khoa học của Viện.