hme.gsthu

GS. Nguyễn Đức Thụ
(Đại học Rutgers, Hoa Kỳ)

GS. Nguyễn Đức Thụ

Giáo sư của Khoa Khoa học Máy tính
Đại học Rutgers, Hòa Kỳ
Nguyễn Dương Thụ là Giáo sư của Khoa Khoa học Máy tính Đại học Rutgers, và hiện đang giữ chức vụ Trưởng Khoa. Anh là Phó Giám đốc Cơ sở hạ tầng Không gian mạng của Viện Tin học Khám phá Rutgers và Phó Giám đốc Trung tâm Bảo đảm Thông tin của Rutgers. Anh là thành viên của Ban Cố vấn Khoa cho Văn phòng Nghiên cứu Điện toán Cấp cao Rutgers. Mối quan tâm nghiên cứu của anh là các hệ thống điện toán có thể mở rộng, hiệu quả và đáng tin cậy, điện toán bền vững, điện toán vì tính bền vững, quản lý và truy xuất thông tin và giáo dục khoa học máy tính.
Anh hiện đang hướng dẫn và tham gia vào nhiều dự án nghiên cứu đa ngành quy mô lớn nhằm tìm cách kết hợp điện toán hiệu năng cao, hệ thống lưu trữ dữ liệu lớn, khoa học dữ liệu và khoa học miền để tăng cường khám phá khoa học.

Anh cũng đang hướng dẫn và tham gia vào nhiều nỗ lực xây dựng các chương trình giáo dục khoa học dữ liệu/máy tính liên ngành tại Rutgers và làm việc với các trường trung học và cao đẳng cộng đồng để cải thiện giáo dục khoa học máy tính bên ngoài Rutgers
__Vingroup Big Data Institute