Các hoạt động tài trợ

Vingroup Big Data Institute – VINBDI

Thành viên

PGS. Phan Thị Hà Dương

Giám đốc Điều hành: Phan Thị Hà Dương
(PGS. Viện Toán học – Viện HLKHCN VN
& TSKH. ĐH Paris 7)

TS. Chử Đức Hoàng

Chuyên gia quản lý: Chử Đức Hoàng
(Tiến Sĩ, ĐH BKHN & WUSTL)

Trần Thu Huyền

Trần Thu Huyền

Lê Hồng Nhung

Lê Hồng Nhung

Nguyễn Minh Thu

Nguyễn Minh Thu

Cao Mạnh Tú

Cao Mạnh Tú

Giang Tuấn Anh

Giang Tuấn Anh