Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên là một trong những lĩnh liên quan tới trí tuệ nhân tạo; nhiệm vụ của xử lý ngôn ngữ tự nhiên là cung cấp các khả năng để máy tính có thể hiểu, nghe và diễn đạt ngôn ngữ của con người thông qua các hình thức khác nhau như chữ viết hoặc tiếng nói.
natural-language-processing

Tại viện nghiên cứu dữ liệu lớn, phòng xử lý ngôn ngữ tự nhiên thực hiện nghiên cứu và phát triển các công nghệ để xử lý và phân tích dữ liệu dưới dạng có cấu trúc và không có cấu trúc. Các nghiên cứu của chúng tôi tập trung vào hai hướng chính: hướng thứ nhất là cung cấp các khả năng để máy tính có thể hiểu ngôn ngữ của con người; hướng thứ hai là giúp máy tính khả năng để giao tiếp và giúp con người thực hiện các tác vụ nhất định. Để cung cấp các khả năng đó cho máy tính, chúng tôi tập trung nghiên cứu các bài toán về phân tích cú pháp, phân tích ngữ nghĩa, phân tích quan điểm, hệ tri thức, thống hội thoại, nhận dạng tiếng nói và tổng hợp tiếng nói. Các ứng dụng từ các nghiên cứu của chúng tôi có thể được sử dụng cho nhiều lĩnh vực như thương mại điện tử, du lịch – dịch vụ, y tế, giáo dục.